Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) – в рамките на Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса е разработен проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори. Концепцията е разработена в рамките на проект "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението", изпълняван от Администрацията на Министерски съвет и реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002.

Проектът на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори е разработен въз основа на серия проучвания и анализи.

Концепцията е насочена към разширяване на използването на алтернативни подходи при регулиране на определени професии и/или за осъществяване на определени икономически дейности, включени общо в 11 икономически сектора, съгласно от КИД-2008. Алтернативите на традиционното регулиране, към чието развитие е насочена концепцията, са:

  • възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от административната система;

  • регламентирането на механизми за съвместно регулиране;

  • насърчаването на прилагането на саморегулаторни инструменти, разработени и администрирани от организации на икономически субекти.

Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е допълваща част от общата регулаторна политика, която е основана на активно включване на икономическите субекти в регулаторния процес.

Планираните промени са насочени към подобряване на регулаторната среда чрез намаляване на административната тежест за икономическите оператори и повишаване на тяхната обществена ангажираност.

Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества задълженията на държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават интересите на гражданите и юридическите лица.

В анкетата е представена възможност за отговор на поставените в Консултационния документ въпроси за обсъждане.

Пакетът документи е публикуван на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5208

Възможността за попълване на анкетата е отворена до крайния срок на общественото обсъждане – 16 юни 2020 г.

Всички изразени мнения и становища и чрез онлайн анкетата ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Въпроси
(This question is mandatory)

Вид организация

(This question is mandatory)

Място на осъществяване на действие

(This question is mandatory)

Икономически сектор, в който осъществявате дейност

Подсектор / дейност

Подкрепяте ли по-широко прилагане на алтернативни регулаторни подходи като:

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от административната система
съвместно регулиране
насърчаване на саморегулаторни инструменти, разработени и администрирани от организации на икономически субекти
Моля пояснете отговор друго по отношение на възлагане на публични регулаторни функции
Моля, пояснете опция друго по отношение на съвместно регулиране
Моля, пояснете опция друго по отношение на саморегулаторни инструменти

Принципното регламентиране на възможностите, условията и реда за прилагане на посочените алтернативни регулаторни подходи трябва да се уреди:

подробно на законово ниво
рамково в закон и подробно на подзаконова нормативна уредба?
Моля, пояснете опция друго по отношение на "подробно на законово ниво"
Моля, пояснете опция друго по отношение на "подробно на подзаконова нормативна уредба"

Намирате ли за целесъобразно предложението за систематизиране на нормативната уредба за прилагане на алтернативни форми на регулиране в един нормативен акт, който да урежда основните правила и реда, по които:

се създават публичноправни организации/корпорации (камари, асоциации и др.), на които се възлага изпълнението публични регулаторни функции, свързани с прилагане на регулаторен режим по отношение на упражняването на определена професия или извършването на определена стопанска (икономическа) дейност?
на частни нестопански организации може да бъде възлагано изпълнението на публични регулаторни функции?
държавата признава саморегулаторни инструменти, разработени и прилагани от частни нестопански организации на икономически субекти?
Моля, пояснете опция друго по отношение на публичноправни организации/корпорации
Моля, пояснете опция друго по отношение на частни нестопански организации
Моля, пояснете опция друго по отношение на саморегулаторни инструменти

Необходимо ли е принципно правно дефиниране на особен статут на "публичноправна организация/корпорация" (камара, асоциация и др.), която се създава със закон или с нормативен акт, като алтернатива на общия статут на нестопанските организации на физически и/или юридически лица, регламентиран в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

Моля, пояснете опция друго

В контекста на общите правила за участие в управленския процес и разработването на проекти на актове, определени в Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс, необходимо ли е специално правно регламентиране на (браншови) организации на икономически субекти, с което да се признават тяхната представителност и правата им за участие?

Моля, пояснете опция друго

При какви условия частни правни субекти могат по-ефективно да изпълняват възложени по съответния ред публични регулаторни функции?

Моля, пояснете опция друго
Нуждаят ли се браншовите организации в България от подкрепа за изграждане на капацитет за разработване и администриране на саморегулаторни инструменти за своите членове?
Моля, пояснете опция друго

Могат ли саморегулаторни инструменти, прилагани от браншови организации да бъдат ефективна алтернатива на законовото регулиране?

Моля, пояснете опция друго

Могат ли саморегулаторни инструменти, прилагани от браншови организации да бъдат ефективен механизъм за защита на правата на потребителите?

Моля, пояснете опция друго

Следва ли дейността на организации, на които е възложено изпълнението на публични регулаторни функции, да бъде обект на контрол от страна на компетентен орган на изпълнителната власт, който отговаря за съответната област на политика?

Моля, пояснете опция друго
Приемате ли прилагането на алтернативни регулаторни подходи да бъде предхождано от задължителна цялостна предварителна оценка на въздействието, съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието и Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието?
Моля, пояснете опция друго

Приемате ли при изготвяне на предварителна оценка на въздействието на нормативни актове задължително да се разглежда вариант за прилагане на алтернативна форма на регулиране?

Приемате ли възлагането на държавни функции върху частноправни субекти да предвижда ясна, прозрачна и публична процедура за определяне на организациите, на които да бъде възложено изпълнението на съответните публични регулаторни функции?
Моля, пояснете опция друго

Подкрепяте ли предложенията за публичност и отчетност на дейността на:

публичноправни организации/корпорации (камари, асоциации и др.), на които са възложени публични регулаторни функции, свързани с прилагане на регулаторен режим по отношение на упражняването на определена професия или извършването на определена стопанска (икономическа) дейност?
частни нестопански организации, на които са възложени публични регулаторни функции?
(браншови) организации на икономически субекти, които прилагат признати от държавата саморегулаторни инструменти за своите членове?
Моля, пояснете опция друго по отношение на публичноправни организации/корпорации
Моля, пояснете опция друго по отношение на частни нестопански организации
Моля, пояснете опция друго по отношение на саморегулаторни инструменти

Осигурява ли проекта на Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи достатъчна методическа рамка за по-ефективно използване на алтернативни форми за регулиране?

Моля, пояснете опция друго
Имате ли други бележки, коментари или още нещо, което да добавите?