Завършили сте 0% от този въпросник
Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.

Проучване за целите на развитието на община Севлиево след 2020 г. - въпросник за фирми

Агенция Стратегма изпълнява договор за разработване на План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021-2027 г., възложен от община Севлиево.
Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да бъдат предвидени за финансиране в рамките на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана от екипа, разработващ плана, само и единствено за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Севлиево.

Предварително благодарим за Вашето участие!

Моля, отбележете отговорите, които отразяват най-точно Вашето мнение.
Проучването е изцяло поверително!
Анкетата съдържа 34 въпросa.