Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.

Проучване за целите на развитието на община Трявна след 2020 г. - въпросник за граждани

Агенция Стратегма изпълнява договор за разработване на План за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021-2027 г., възложен от община Трявна.
Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да бъдат предвидени за финансиране в рамките на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана от екипа, разработващ плана, само и единствено за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Трявна. Предварително благодарим за Вашето участие!

Проучването е изцяло поверително!
Моля, отбележете отговорите, които отразяват най-точно Вашето мнение.

Анкетата съдържа 22 въпросa.
Мнение за социално-икономическото развитие на общината и възможности за развитие
Как определяте икономическото състояние на вашата община?
Как определяте тенденцията на икономическото развитие на вашата община?
Според вас кои са трите основни проблема, които местната власт трябва приоритетно да реши?

По скалата от 1 до 5 [1 е минимално, а 5 - максимално] смятате ли, че публичните услуги в общината отговарят на нуждите на гражданите?

[попълва се по един отговор на всеки ред]

Услуги, свързани с образованието
Социални услуги: услуги за деца, за възрастни, общински жилища
Услуги, свързани с културата, вкл. места за провеждане на културни дейности
Услуги, свързани с техническа инфраструктура – улична и пътна мрежа, паркинги, автобусни спирки
Услуги, свързани с водоснабдяването и канализацията
Услуги, свързани с благоустрояване и комунални услуги – почистване, озеленяване
Услуги, свързани с околната среда – ниво на замърсяване (прах, шум)
Услуги, свързани със спорта, отдиха и туризма: спортни съоръжения, паркове и алеи
Услуги, свързани с обществения транспорт и транспортната достъпност
Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на вашата община? [възможен е повече от един отговор]
Според вас кой инфраструктурен обект трябва да се изпълни приоритетно във вашата община?
Кои от посочените области трябва да бъдат сред приоритетите за развитие на община Трявна за периода 2021-2027 г.? 
По скалата от 1 до 5 [1 е минимално, а 5 - максимално] как оценявате качество на живот на вас и вашето семейство?
качество на живот на вас и вашето семейство
Успявате ли да спестявате част от доходите, които получавате?
Вие или член на вашето домакинство загубили ли сте работата си през последните 2 години?
Ако Вие или член на вашето домакинство сте загубили работата си през последните 2 години, на какво се е дължало това?
Срещнахте ли трудности с намирането на работа?
Ако сте отговорили положително на предходния въпрос от какво естество бяха трудностите? [възможен е повече от един отговор]
Бихте ли се преместили да живеете в друг град/община?
Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, кои от изброените фактори най-силно биха повлияли на това решение? [възможен е повече от един отговор] 
От колко члена е съставено вашето домакинство?
Участвате ли в дейността на неправителствена организация или гражданско/ бизнес сдружение?
Пол
Възраст
Образование
Занятие
Местоживеене